มูลนิธิต้นชีวิต และสโมสรโรตารี สวนจิตรลดา

ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยเงินจำนวน 10,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 2ก.ย.64
โดยมี รศ.ดร.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ