นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

นพ. ชัยวัน เจริญโชคทวี

ประธานกรรมการ

นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี วท.บ., พบ. วว.ประสาทศัลยแพทย์,F.I.C.S.(T)

ประวัติการศึกษา

 ๒๕๒๐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๒๒ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๒๙ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๓๙ นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๕๔๕ นักบริหารระดับอาวุโส กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๕๔๗ นักบริหารการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ศึกษาเพิ่มเติม

๒๕๔๐ ศึกษาดูงานด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Swedish Government Authority Raddningeverket (SRV) ประเทศสวีเดน

๒๕๔๐  ประชุมเรื่องการปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

๒๕๔๐ ศึกษาดูงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส

๒๕๔๓ ประชุมปฎิบัติการเรื่องโครงการวางระบบการจัดการและป้องกันสาธารณภัยจากการขนส่งสารเคมี

ประวัติการทำงาน

๒๕๒๓ เริ่มรับราชการ

๒๕๓๒ หัวหน้าสาขาผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุวชิรพยาบาล

๒๕๓๕ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา

๒๕๔๐ ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวชศาสตร์

๒๕๔๕ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฝายวางแผนและพัฒนา)

๒๕๔๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

๒๕๔๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย(ฝายวางแผนและพัฒนา)

๒๕๕๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

๒๕๕๓ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ:  สาขาประสาทศัลยศาสตร์

พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๖  ดำ รงตำแหน่ง นายกสมาคมสโมสรวชิรพยาบาล (๒ สมัย)สร้างสถานที่รับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน

พ.ศ.๒๕๓๗ -ปัจจุบัน

๑. ก่อตั้ง“หน่วยแพทย์กู้ชีวิต”ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในระบบ การช่วยเหลือชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ มีประชาชนในชุมชนต่างๆที่อยู่กระจาย ทั่วทั้ง ๕๐ เขต เข้าร่วมเป็น “ อาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิต “  จำนวน  ๖,๐๐๐  คน

๒.  เริ่ม “เรือพยาบาลฉุกเฉินหน่วยแพทย์กู้ชีวิต”ช่วยเหลือประชาชนในเขตน่านน้ำเจ้าพระยา และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณให้เป็น เรือพยาบาลพระที่นั่งฉุกเฉิน  ในคราเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ในขบวน  พยุหยาตราทางชลมารค

พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

ดำรงตำแหน่ง  เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุ ดำเนินการให้ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุ  เป็น “สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย“

พ.ศ.๒๕๔๒

จัดทำแผนรับอุบัติภัยสารเคมีของกรุงเทพมหานครมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมในแผนครบทุกองค์กร

พ.ศ.๒๕๔๔

วางรากฐานการทำงานของ “ศูนย์เอราวัณ” สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๕๓ – ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

นพ.พจน์ ธีรคุปต์

รองประธานกรรมการ

นพ. ทพ. พจน์ ธีรคุปต์ วทบ. ทบ. MD.

ประวัติการศึกษา

ป.แพทย์ชั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์

Diplom Kiefer-Gesichts und Plastische Chirurge der Schloss Park Klinik Berlin

ประวัติการทำงาน

อว. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อว. เวชศาสตร์ครอบครัว

ข้าราชการบำนาญ วขิรพยาบาล กทม

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

นพ. จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม

กรรมการ และ เลขานุการ

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

 นางชมนภัส มณีรัตน์

กรรมการ และเหรัญญิก

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาเขตระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
พ.ศ. 2560-2563
– กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พ.ศ. 2554-2561
– นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– กรรมการคณะกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
– กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– กรรมการประชุมวิชาการประจาปี
– กรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการและอนุกรรมการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัญฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– กรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัญฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท)
พ.ศ. 2557–2561
– กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผล ในการปฏิรูปการศึกษา
สาหรับบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย
– เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอาจารย์ผู้ปกครอง
พ.ศ. 2554-2557
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พ.ศ. 2547-2556 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IS) โรงพยาบาล
พ.ศ. 2556
– กรรมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย – จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
พ.ศ. 2532-2554
– พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล
– กรรมการคณะกรรมการการจัดการความรู้ ฝ่ายการพยาบาล
– ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ PCT ภาควิชาออร์โธปิดกส์
พ.ศ. 2529-2554 ผู้ตรวจการพยาบาลเวรวิกาล ภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
พ.ศ. 2528-2530 กองบรรณาธิการวชิรสารการพยาบาล วชิรพยาบาล
พ.ศ. 2528 ช่วยราชการฝ่ายการพยาบาล วชิรพยาบาล
พ.ศ. 2522-2527 พยาบาลวิชาชีพประจาหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย วชิรพยาบาล สานักการแพทย์
5.ประวัติการศึกษาและการอบรม
พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2547 ศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2527 การศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2522 ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
พ.ศ.2558 อบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สาหรับผู้บริหารสาย สนับสนุน) รุ่นที่ 1
สานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2556 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิน
ทราธิราช
พ.ศ. 2542 อบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษาทางการพยาบาล

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

พญ. ดวงรัตน พรหมพงศา

กรรมการ

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

นายณัฐพล พลับอิน

กรรมการ

นายณัฐพล พลับอิน

ประวัติการศึกษา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จบหลักสูตร Emergency Medical Technician (EMT) ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

จบหลักสูตร ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)

จบหลักสูตร ครูสอนอาสาฉุกเฉินชุมชน ของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

จบหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

จบหลักสูตร การดำน้ำแบบ scuba diving ของ NAUI worldwide

ประสบการณ์การทำงาน

ทำงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ 29 ปี

นายพจน์ ธีรคุปต์ กรรมการ

ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

กรรมการ

ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์ พบ.

ประวัติการศึกษา
-แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
-วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า
-วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต รพ.พระมงกุฎเกล้า
-อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
-อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-Europian Board in clinical nutrition and metabolism
-นักบริหารการแพทย์ระดับสูง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-นักบริหารการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รุ่นที่ 1
-EMS director
-MALS, PALS, ATLS, PHTLS provider
-ACLS instructor
-Basic HEMS (Helicopter EMS)
-Swiff water rescuer

ประวัติการทำงาน
-หัวหน้าหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
-หัวหน้าหน่วยโภชนบำบัดคลินิก
-หัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤต
-หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช
-คณะกรรมการวางแนวทางปฏิบัติการให้โภชนบำบัดแห่งประเทศไทย
-คณะกรรมการพัฒนา รพ คุณภาพ โภชนบำบัด กระทรวง สารธารณสุข
-คณะกรรมการหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
-รองบรรณาธิการวารสารเวชบำบัดวิกฤต สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
-ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ต้นน้ำ
-เลขานุการ มูลนิธิหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
-กรรมการมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์
-ประธานอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
-ประธานชมรมอาสาฉุกเฉินชุมชนแห่งประเทศไทย
-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 11
-ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ