สนับสนุนกิจการการบริหารจัดการในด้านต่างๆของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในส่วนของที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากงบประมาณหรือส่วนไหนๆก็ตาม
เช่น ในกรณีผู้ป่วยยากจน ไม่มีญาติ และสิ้นสุดการรักษาแล้ว แต่ไม่สามารถหาที่อยู่ได้ หรือ ในส่วนกิจกรรมบางอย่างของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายจากที่ไหนได้