ให้ความสำคัญกับการทำงานของผู้เกษียณที่ผ่านมา

จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนงาน ทุกปีเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละมาจนเกษียณอายุ