พิธีมอบพระบรมรูปรัชกาลที่๖ แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๔